Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. informuje, że w roku 2023

  • procentowy udział energii z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do systemu ciepłowniczego wynosi 0 %
  • współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WP,c obliczony na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej wynosi 1,52
  • suma końcowego zużycia energii cieplnej brutto, o której mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, wytworzonej przez wszystkich wytwórców ciepła w danym systemie ciepłowniczym wraz z ilością oraz udziałem ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego wynosi 81 613 GJ