Klauzula informacyjna dla petentów, klientów, kontrahentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia    27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem podanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 22 a, 39-100 Ropczyce,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu/celach:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy lub w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą),
 • wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, obiegu korespondencji).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Z Administratorem Danych można skontaktować się:
 • listownie: ul. Marszałka Piłsudskiego 22a, 39-100 Ropczyce;
 • przez e-mail: biuro@pecropczyce.pl
 • telefonicznie: 17 22 28 580
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 3. Nie będzie Pani/Pan podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnionym na mocy przepisów prawa.
 5. Administrator może powierzyć Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom (np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom świadczącym usługi informatyczne), przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie zawartej umowy zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.