KLAUZULA INFORMACYJNA

INFORMACJA DLA OSÓB W ZWIĄZKU Z  FUNKCJONOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO U ADMINISTRATORA

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informujemy, że:

 1. AdministratoremPaństwa danych osobowych przetwarzanych na podstawie monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach z o.o. z siedzibą w Ropczycach (39-100), ul. Piłsudskiego 22a.
 2. Osobą do kontaktuw sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem praw wynikających z RODO jest Administrator Danych reprezentowany przez Prezesa Zarządu Spółki. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@pecropczyce.pl  lub pisząc na adres wskazany w punkcie 1 powyżej.
 3. Monitoring wizyjny prowadzony jest w poszczególnych obiektach przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym (w tym bezpieczeństwa pracowników) oraz ochrony mienia.
 4. Miejsca monitorowane zostały oznaczone a monitoring wizyjny obejmuje następujące obiekty:
 1. Siedziba Spółki przy ul. Piłsudskiego 22a, 39-100 Ropczyce;
 2. Wymiennikownia ciepła przy ul. A. Krajowej 1B, 39-100 Ropczyce,
 3. Ciepłownia przy ul. Przemysłowej 5A, 39-100 Ropczyce.

 

 1. W sprawie monitoringu wizyjnego można skontaktować się:
 1. listownie: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 22a, 39-100 Ropczyce,
 2. poprzez adres e-mail: biuro@pecropczyce.pl ,
 3. telefonicznie: (+48 ) 17 22 28 580.

 

 1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. dla celów dowodowych zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu, niszczeniu i kradzieży mienia:
 1.  na wniosek osób trzecich;
 2.  na wniosek organów prowadzących postępowania;
 3.  na wniosek Zarządu Administratora Danych

 

 1. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.  Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia, które działają na podstawie odrębnych przepisów prawa.

 

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z monitoringu jest art. 6 ust. 1, lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), oraz art. 111 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm).

 

 1. Zakres danych przetwarzanych przez Administratora na podstawie monitoringu wizyjnego: sylwetka/postać oraz numery rejestracyjne samochodów.

 

 1. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań) maksymalnie do 20 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie przepisu prawa.

 

 1. Posiada Pani/ Pan prawo do dostępu do nagrań tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

 1. Pani /Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

 1. Przetwarzanie za pomocą monitoringu wizyjnego nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

Informujemy również, że :
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.