Co to jest przyłącze cieplne?

– odcinek łączący sieć ciepłowniczą z budynkiem, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego. Najczęściej jest to więc odcinek sieci pomiędzy trójnikiem a zaworami w budynku przyłączanym.

Jaki jest koszt przyłączenia do m.s.c.?

Koszt jaki ponosi potencjalny odbiorca związany jest z opłatą przyłączeniową, określoną w taryfie na ciepło.

Kto jest właścicielem przyłącza?

Właścicielem budowanych obecnie przyłączy jest PEC w Ropczycach Sp. z o.o. Wniesienie przez odbiorcę opłaty za przyłączenie nie oznacza, iż jest on współwłaścicielem wybudowanej sieci. W przypadku sieci cieplnych budowanych przed 2000 rokiem kwestie własności przyłączy należy ustalić na podstawie istniejącej dokumentacji.

Czy PEC jest dofinansowywany przez inne instytucje?

PEC nie jest dofinansowywany przez żadne instytucje. Staramy się pozyskiwać środki pomocowe na realizowane inwestycje na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorstwa.

Co to jest 1 GJ?

1 GJ – to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh ( 0,2778 MWh ). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 50 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 kJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kWh przez 139 godzin.

Kto kontroluje przedsiębiorstwo energetyczne?

Taryfy opłat za ciepło zanim wejdą w życie są sprawdzane i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Proces zatwierdzania taryf związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE weryfikuje przestrzeganie przepisów, równoważy interesy dostawców i odbiorców ciepła.

PEC w Ropczycach Sp. z o.o. jest pod bieżącą kontrolą właścicieli poprzez swoich reprezentantów w organach nadzorczych.