Jeśli zdecydujecie się Państwo na korzystanie z dostarczanego przez nas Ciepła Systemowego nie musicie przejmować się formalnościami związanymi z wykonaniem przyłącza, węzła oraz odbiorami technicznymi.

O przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej może wystąpić każda osoba fizyczna lub prawna, użytkująca dany obiekt na podstawie posiadanego tytułu prawnego. Może to być zarówno właściciel obiektu, zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych odbiorców ciepła staraliśmy się ograniczyć do niezbędnego minimum zarówno wymogi finansowe, formalno-prawne jak również zaangażowanie naszych odbiorców w całą procedurę związaną z przyłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Każdy potencjalny odbiorca ciepła chcący uzyskać wstępne informacje dotyczące możliwości i warunków przyłączenia swojego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej powinien zwrócić się w tym celu do

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o. o.

39-100 Ropczyce

ul. Piłsudskiego 22 a

tel 17 22 28 580

lub złożyć w Sekretariacie naszego przedsiębiorstwa Zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej (lub Wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej)

„Dokumenty do pobrania

 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ

PORADNIK KROK PO KROKU

Jeśli zdecydowaliście się Państwo na korzystanie z ciepła systemowego, dokonaliście dobrego wyboru!

Teraz pozostało jedynie kilka kroków, aby zostać odbiorcą tego nowoczesnego, bezpiecznego, komfortowego i ekologicznego ciepła.

1. Złóż zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej

Pracownicy PEC przeprowadzą wstępną analizę możliwości przyłączenia do sieci.

Informacje te mają wpływ na podejmowane decyzje o kierunkach rozwoju oraz tempie rozbudowy sieci ciepłowniczej w określonych rejonach miasta Ropczyce.

2. Złóż wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej

Złożenie formalnego wniosku o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, oprócz tego, że rozpoczyna oficjalną procedurę w tym zakresie, dostarcza równocześnie naszemu przedsiębiorstwu cennych informacji o rzeczywistym zainteresowaniu przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej w określonym rejonie miasta.

3. Po przeanalizowaniu możliwości, terminów oraz technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej Państwa obiektów, PEC określa warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej oraz uzgadnia dokumentację projektową oraz sporządza projekty umów (Umowa tzw. BS o udostępnienie nieruchomości w celu sporządzenia dokumentacji projektowej i budowy oraz Umowa o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej), które są następnie przedstawiane Państwu jako potencjalnym odbiorcom ciepła do akceptacji.

4. Po uzgodnieniu warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej, PEC zawiera z Odbiorcą umowę przyłączeniową, określającą szczegółowo warunki, na jakich dany obiekt zostanie przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej, m.in. termin realizacji przyłączenia, stawki opłat za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci, zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz inne elementy wynikające z Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. z późn. zm.

5. Następnie PEC przystępuje do uzgodnienia, opiniowania (ewentualnie  sporządzenia) dokumentacji technicznej, pomaga w uzyskaniu (ewentualnie występuje do odpowiednich instytucji o wydanie) pozwolenia na budowę, po czym rozpoczyna realizację inwestycji na zasadach i w terminach zawartych w obowiązującej umowie przyłączeniowej. Po wykonaniu inwestycji, następuje jej końcowy odbiór, oraz przekazanie do eksploatacji.

6. Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia dostarczania ciepła do obiektu Odbiorcy jest wyposażenie obiektu w węzeł cieplny. Na wniosek Odbiorcy, PEC Ropczyce zapewnia również usługę doboru i montażu węzła cieplnego.

7. Dostarczanie ciepła do obiektu rozpoczyna się po zawarciu z naszym przedsiębiorstwem Umowy sprzedaży ciepła określającej szczegółowo warunki oraz zasady dostarczania ciepła do obiektu.

Po zawarciu umowy sprzedaży ciepła oraz wykonaniu instalacji odbiorczej w obiekcie, następuje włączenie dostarczania ciepła, oplombowanie licznika ciepła, oraz przyjęcie układu pomiarowego do rozliczeń.

Wszelkie odbiory techniczne związane z budową przyłącza oraz węzła wykonują bezpłatnie pracownicy PEC.