PEC Ropczyce informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2019r. znak OKR.4210.7.2019.JPI1 zatwierdzona została nowa ,,Taryfa dla ciepła”. Taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
Poz. 3231 z dnia 14 czerwca 2019r. i będzie obowiązywać od 1 lipca 2019r.

            Proces zatwierdzania taryfy odbywał się w postepowaniu administracyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii i trwał prawie cztery miesiące.
W trakcie postępowania administracyjnego Prezes URE dokonał analizy przedłożonego wniosku w celu sprawdzenia, czy opracowana przez przedsiębiorstwo taryfa spełnia wymagania określone w art. 44-45 ustawy – Prawo energetyczne. Regułą finalizującą postępowanie taryfowe jest, aby przychody z działalności koncesjonowanej pokrywały wyłącznie uzasadnione koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, a efekt postępowania taryfowego jednocześnie chronił odbiorców ciepła przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. W konsekwencji zatwierdzona przez Prezesa URE nowa taryfa uwzględnia średnią podwyżkę ciepła liczoną dla wszystkich grup taryfowych na poziomie niespełna 8%. Wzrost opłat za ciepło na takim poziomie jest jednym z niższych jakie obecnie wprowadzane są przez inne przedsiębiorstwa ciepłownicze. Mając na uwadze ochronę odbiorców przed nadmiernym wzrostem ceny ciepła, przedsiębiorstwo w nowej taryfie nie uwzględniło podwyżki energii elektrycznej przyjmując, że na przestrzeni kolejnych dwóch lat możliwe będzie utrzymanie ceny prądu na dotychczasowym poziomie, dzięki utworzeniu razem z Gminą Ropczyce i Sędziszów wspólnej Grupy Zakupowej energii elektrycznej.

            Dzięki wykonanej w 2017 roku modernizacji źródła ciepła mającej na celu optymalizację jej mocy zainstalowana moc ciepłowni wynosi obecnie poniżej 20 MW ciepłowni i nie podlega już pod tzw. „unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)”. Tym samym od 2018 roku PEC Ropczyce nie ponosi kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, które w ostatnim czasie wzrosły do poziomu ok. 27 euro za 1 tonę CO2. Zrealizowanie w/w modernizacji pozwoliło na uniknięcie w nowej taryfie kosztów
w wysokości ok. 900 tys. zł/rok, które zostałyby obligatoryjnie wliczone w cenę ciepła.
Dzięki temu, pomimo wzrostu kosztów zakupu węgla i wzrostu kosztów jego transportu,
w nowej taryfie cena ciepła (za 1 GJ) uległa obniżeniu w stosunku do obecnie obowiązującej taryfy dla wszystkich grup odbiorców. Zwiększeniu uległy natomiast opłaty za moc zamówioną, co spowodowane jest znacznym zmniejszeniem mocy zamówionej przez Odbiorców ciepła, głównie w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji ich obiektów na przestrzeni ostatnich lat.

Link :    TARYFA I OPŁATY

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA