Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. informuje, że Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2020r. znak OKR.4210.33.2020.MGi zatwierdzona została nowa ,,Taryfa dla ciepła”. Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło” w dniu 21 grudnia 2020r. pod numerem 385/2020 i będzie obowiązywać od 1 lutego 2021r. do 31 lipca 2022r.

Proces zatwierdzania taryfy odbywał się w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energii i trwał trzy miesiące.

W trakcie postępowania administracyjnego Prezes URE dokonał analizy przedłożonego wniosku w celu sprawdzenia, czy opracowana przez przedsiębiorstwo taryfa spełnia wymagania określone w art. 44-45 ustawy – Prawo energetyczne. Regułą finalizującą postępowanie taryfowe jest, aby przychody z działalności koncesjonowanej pokrywały wyłącznie uzasadnione koszty wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, a efekt postępowania taryfowego jednocześnie chronił Odbiorców ciepła przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat. W konsekwencji zatwierdzona przez Prezesa URE nowa taryfa uwzględnia średnią podwyżkę ciepła liczoną dla wszystkich grup taryfowych na poziomie 5,7%, co średniorocznie stanowi wzrost o 3,8%. Wzrost opłat za ciepło na takim poziomie jest jednym z niższych jakie obecnie wprowadzane są przez inne przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Na wzrost ceny ciepła główny wpływ miały czynniki niezależne od Spółki, tj. wzrost o 52 % ceny energii elektrycznej oraz wzrost o 5 % ceny węgla i kosztów jego transportu.

Dzięki wykonanej w 2017 roku modernizacji źródła ciepła mającej na celu optymalizację jej mocy, zainstalowana obecnie moc ciepłowni wynosi poniżej 20 MW i nie podlega już pod tzw. „unijny system handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS)”.

Tym samym od 2018 roku PEC Ropczyce nie ponosi kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, które w ostatnim czasie wzrosły do poziomu ok. 30 euro za 1 tonę CO2. Zrealizowanie w/w modernizacji pozwoliło na uniknięcie w nowej taryfie kosztów w wysokości ok. 1 mln zł/rok, które zostałyby obligatoryjnie wliczone w cenę ciepła.

PEC Ropczyce kierując się interesem ekonomicznym Spółki, swoich Odbiorców oraz uwarunkowaniami ekologiczno-prawnymi pozostaje na dotychczasowym źródle energii (węgiel kamienny) dopóki nie zmienią się prawne aspekty dotyczące emisji zanieczyszczeń. Przyjęte założenia potwierdza niżej zamieszczony wykres, opracowany przez Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A., przedstawiający prognozy cen różnych źródeł energii.

Jednocześnie PEC Ropczyce monitoruje zmiany zachodzące na rynku energii, aby zoptymalizować koszty opłat za ciepło ponoszone przez Odbiorców z wymogami ochrony środowiska.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
pdf Taryfa 2021 1 MB 357