Realizując zadania, jakie stoją przed WPEC w Legnicy S.A., zarząd spółki przykłada ogromną wagę do kwestii ochrony środowiska naturalnego. W tym celu w 2008 roku wprowadzony został Zintegrowany System Zarządzania Środowiskiem zgodny z normą PN-EN ISO 14001:2005. Zobowiązuje on do systematycznej modernizacji infrastruktury przedsiębiorstwa, której celem jest poprawa wydajności energetycznej i efektywności ekonomicznej przy jednoczesnym uwzględnieniu rygorystycznych norm ekologicznych.

 

Polityka środowiskowa WPEC w Legnicy S.A. opiera się na:

 • inwestycjach proekologicznych;
 • racjonalizacji gospodarki surowcami i materiałami;
 • optymalizacji i kontroli procesów spalania;
 • podnoszeniu świadomości i kwalifikacji kadry w zakresie działania proekologicznego;
 • edukacji ekologicznej klientów.

 

Oprócz Zintegrowanego Systemu Zarządzania Środowiskiem przedsiębiorstwo dysponuje:

Likwidacja niskich źródeł emisji

Dzięki przyłączaniu do sieci ciepłowniczej coraz to nowych obiektów (m.in. domów jednorodzinnych), spółka bierze czynny udział w likwidacji tzw. niskich źródeł emisji, które są dziś jednym z palących problemów ekologicznych. Porównując negatywny wpływ na środowisko naturalne, zanieczyszczenia emitowane przez pojedyncze gospodarstwa domowe są porównywalne do zanieczyszczeń produkowanych przez przemysł. Dzieje się tak, ponieważ na terenie dużych skupisk ludzkich (wsi, miast) jednym z najpowszechniejszych sposobów domowego ogrzewania są paleniska węglowe, przy czym do palenia często wykorzystuje się węgiel o niskiej jakości czy odpady komunalne (opakowania z tworzyw sztucznych, produkty gumowe itd.). Biorąc pod uwagę skalę zjawiska (setki tysięcy pojedynczych gospodarstw domowych) do atmosfery wydzielane są ogromne ilości tlenku węgla, siarki, azotu, związków chloru, fluoru, metali ciężkich czy aerozoli smołowych.

Rozbudowa komunalnej sieci cieplnej pozwala zatem na eliminację wielu pojedynczych niskich źródeł emisji, a w efekcie ogranicza produkowane na danym obszarze ilości substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego i życia człowieka.

Inwestycje ekologiczne

W planach rozwojowych WPEC w Legnicy S.A. szczególne miejsce zajmują kwestie ochrony środowiska. W ostatnich latach przeprowadzono szereg inwestycji skierowanych na modernizację infrastruktury przedsiębiorstwa, w tym na redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wśród najważniejszych projektów proekologicznych przeprowadzonych przez spółkę wymienić można:

 • modernizację układu odpylania kotłów parowych w Centralnej Ciepłowni w Legnicy;
 • likwidację trzech kotłowni węglowych w Chocianowie i zastąpienie ich dwoma kotłowniami gazowymi z pełną infrastrukturą sieciową;
 • modernizację kotłowni Osiedlowej w Chojnowie;
 • modernizację kotłowni w Złotoryi;
 • instalowanie i modernizowanie wysoko skutecznych urządzeń do odpylania spalin (elektrofiltry, filtry tkaninowe);
 • budowę instalacji usuwania i redukcji zanieczyszczeń gazowych;
 • wymianę izolacji i sieci cieplnej oraz węzłów cieplnych.

W najbliższym czasie spółka planuje dalszą modernizację sieci ciepłowniczej w Legnicy, Lubinie, Głogowie oraz Ścinawie.

Monitoring standardów i limitów emisji zanieczyszczeń

We WPEC w Legnicy S.A. prowadzony jest stały monitoring emisji produkowanych zanieczyszczeń na podstawie ciągłych, okresowych pomiarów oraz bilansów emisji. W żadnej z funkcjonujących w sześciu miastach instalacji energetycznych należących do spółki, nie zostały przekroczone dopuszczalne roczne emisje zanieczyszczeń do powietrza.

Redukcja zanieczyszczeń następuje „u źródła”, tj. poprzez wykorzystywanie opału o podwyższonych parametrach jakościowych. Dodatkowo realizowany jest program optymalizacji procesu spalania, dzięki któremu m.in. minimalizowane są ilości wytwarzanych odpadów paleniskowych (prawie w całości poddawane są one procesowi odzysku).

INFORMACJE STATYSTYCZNE ZA ROK 2012

Struktura paliw pierwotnych zużywanych  do wytwarzania ciepła w 2012 r.

Miasto/kotłownia

 miał [Mg]

gaz [m3]

 Legnica

49382

 –

 Chocianów

 1 027 891

 Chojnów

2 339

 Lubin

400 118

 Ścinawa

1 548

 Złotoryja

3 951

RAZEM:

57 220

1 428 009

Udział danego paliwa w produkcji energii cieplnej w 2012 r.

 • Miał 91.5%
 • Gaz 8,3%
 • Koks 0,2%