Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o. o.  przystąpiła do realizacji projektu pn:

„Rozbudowa istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych.”

Projekt dotyczy przebudowy starej sieci ciepłowniczej czterorurowej kanałowej na odcinku od Węzła W 12 i W15 na nową sieć dwururową preizolowaną do budynków wielorodzinnych wraz z przyłączami o łącznej długości 2,88 km w celu zmniejszenia wysokich start podczas przesyłu ciepła. W ww. budynkach wykonane zostaną węzły ciepłownicze wraz z nowymi dwufunkcyjnymi wymiennikami ciepła w ilości 40 sztuk. łączące sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektów z instalacją wewnętrzną budynków. Sieć zostanie wyposażona w nowoczesny światłowodowy system sterowania i monitorowania.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III. Czysta Energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych

Całkowita Wartość projektu wynosi: 8 346 315,00 PLN z czego dofinansowanie  to: 6 067 725,00 PLN

Zakończenie realizacji projektu 31.12.2022 roku