Program „Czyste powietrze”- wznowienie naboru wniosków

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wznowił od dnia 21 stycznia 2019 r. nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Za pośrednictwem programu można ubiegać się o dofinansowanie przyłącza ciepła systemowego dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o. o. ,  a także zakup węzła cieplnego w przypadku przyłączenia do sieci wysokich parametrów.

Zasięg naszej sieci można zobaczyć na naszej stronie w zakładce Znajdź i przyłącz się

Wszelkie informacje o programie na stronie Funduszu Ochrony Srodowiska – link poniżej.

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/o-programie

Zmiany w programie priorytetowym czyste powietrze

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

Skażone powietrze jest niebezpieczne!

Chcemy oddychać i żyć bezpiecznie!

W zdrowych Ropczycach i w mieście czystym!

To jest zadaniem oczywistym!

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. było jednym ze sponsorów Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego, który odbył się w dniu 28 listopada 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach. W tym roku hasło konkursu ekologicznego brzmiało: „Ratujmy się przed smogiem – robimy skok na smog”. W konkursie wzięło udział 11 szkół z terenu gminy Ropczyce. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą z zakresu walki ze smogiem i sposobów jego powstawania. Gratulujemy pomysłu!

                 

Lekcje ciepła

Aby zainteresować dzieci i młodzież tematyką ciepła systemowego PEC Ropczyce dostarczyło do ropczyckich szkół i przedszkoli scenariusze lekcyjne, które wyjaśniają czym jest ciepło systemowe. Dzięki temu dzieci i młodzież dowiadują się, że ciepło systemowe to energia cieplna wytwarzana w profesjonalnych, dużych ciepłowniach, takich jak ciepłownia PEC Ropczyce przy ul. Przemysłowej, gdzie węgiel spalany jest w sposób maksymalnie efektywny, zapewniający redukcję szkodliwych i rakotwórczych substancji, a proces produkcji jest stale kontrolowany.

Lekcje ciepła systemowego mają za zadanie przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z bezpiecznym dla środowiska wytwarzaniem energii cieplnej. Uczniowie poznają, dlaczego duże ciepłownie są bezpieczne dla środowiska, wygodne i bezpieczne dla użytkowników, a indywidualne piece, również przecież opalane węglem, najczęściej już nie.

PEC Ropczyce dostarczył scenariusze lekcyjne dla klas 1-3 oraz 4-5 do wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Ropczyce. Scenariusze te zostały opracowane przez profesjonalnych dydaktyków w ramach programu promocji ciepła systemowego, prowadzonego pod auspicjami Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Oprócz scenariuszy lekcyjnych PEC Ropczyce dostarczył do ropczyckich przedszkoli na terenie całej Gminy czteroczęściowe komplety bajek o Czerwonym Kapturku walczącym ze smogiem, uczącym również jak oszczędzać ciepło, jak powstaje ciepło dziś , a jak dawniej. Liczymy , ze przeprowadzona edukacja najmłodszego pokolenia obywateli naszej Gminy przyniesie efekt w postaci wyższej świadomości ich samych, jak i ich rodziców i nam wszystkim pozwoli oddychać powietrzem wolnym od smogu.

Zapraszamy szkoły i przedszkola do nadsyłania sprawozdań i raportów ze zdjęciami z przeprowadzonych  zajęć „lekcji ciepła”, które chętnie umieścimy na naszej stronie internetowej.

Program „Czyste powietrze”

Celem programu jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości. W programie tym na termomodernizację oraz finansowanie źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk. Rządowy program, w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych, przewiduje głównie finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: przyłączenie się do sieci ciepła systemowego i zakup węzłów cieplnych (jeśli to możliwe technicznie i ekonomicznie), na zakup kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych, kondensacyjnych bądź pomp ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków, przewidziane jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych. Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na dofinansowanie przyłączenia do ciepła systemowego poprzez zakup i montaż węzłów cieplnych, w następnej kolejności kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Ropczyc sprawia, że pojawiają się sygnały od mieszkańców innych rejonów naszego miasta o chęci korzystania z ciepła systemowego, przy czym jest to dobry moment na poczynienie tego typu inwestycji i sfinansowanie jej z udziałem programu „Czyste powietrze”. Wszędzie tam, gdzie w pobliżu istnieje już infrastruktura ciepłownicza podłączenie nowych odbiorców jest możliwe. Możliwość taką mają mieszkańcy Osiedla Północ, którzy również w okresie letnim mogliby korzystać z ciepła na potrzeby cieplej wody oraz mieszkańcy domów jednorodzinnych przy ul. Piłsudskiego. Dla poprawy jakości powietrza pożądane byłoby doprowadzenie ciepła systemowego również w inne rejony, gdzie obecnie brak jest infrastruktury ciepłowniczej tj. rejon stadionu sportowego i ulicy Mickiewicza, ulicy 3-go Maja i innych.

Kto i kiedy może skorzystać z programu „Czyste powietrze”

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” będą mogły składać wnioski w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska (link do strony internetowej:

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/czyste-powietrze/788-ogloszenie-o-naborze  oraz Banku Ochrony Środowiska.

Natomiast informacja o naborze wraz ze wzorami wniosków są dostępne się na stronie NFOŚiGW (link do strony internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

W dniu 23.01.2018 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyło się spotkanie, na którym Prezes naszego przedsiębiorstwa Zdzisław Duliban odebrał z rąk dra inż. Adolfa Mirowskiego Certyfikat potwierdzający redukcję i krotność obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza ciepła systemowego dostarczanego przez PEC w Ropczycach. Obecni na spotkaniu przedstawiciele naszych głównych odbiorców ciepła systemowego otrzymali także certyfikaty wraz z tabliczkami informującymi, że ich obiekty nie emitują zanieczyszczeń do powietrza.  

VIDEO