Ponowna certyfikacja PreQurs w Ropczycach

W miesiącu styczniu 2023 r. w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. miała miejsce druga certyfikacja w ramach programu PreQurs, która zakończyła się przyznaniem certyfikatów w zakresie redukcji niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przyznanie Przedsiębiorstwu Energetycznemu w Ropczycach Sp. z o.o. Certyfikatów redukcji niskiej i ogólnej emisji PreQurs odbyło się w ramach ogólnopolskiego programu Promocji Ciepła Systemowego obejmującego wszystkich operatorów i dostawców ciepła systemowego w Polsce, we współpracy z Izbą Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie (IGCP).

Certyfikaty PreQurs informują o krotnościach redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wytwarzaniu i dystrybucji ciepła systemowego. Podane na nich wartości informują, ile razy mniej lub więcej emituje się zanieczyszczeń do powietrza w strefie przebywania ludzi (tj. niskiej emisji – certyfikat po lewej stronie oraz ogólnej emisji – certyfikat po prawej stronie) w porównaniu do średnioważonej statystycznej lokalnej kotłowni węglowej o mocy 1-100kW. Do tych substancji zalicza się głównie pyły zawieszone PM2,5, PM10, TSP oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, których reprezentantem jest rakotwórczy benzo(a)piren (B(a)P). Krotność redukcji poszczególnych zanieczyszczeń określa klasę budynku w zakresie od H do A+++.

Certyfikaty jakości ciepła PreQurs przyznane dla PEC Ropczyce w zakresie redukcji niskiej i ogólnej emisji zanieczyszczeń do powietrza:

 

Otrzymane Certyfikaty redukcji niskiej i ogólnej emisji potwierdzają, że oferowane przez PEC Ropczyce ciepło systemowe stanowi wyjątkowo skuteczne narzędzie do ograniczenia niskiej emisji w Ropczycach.

Otrzymany certyfikat w zakresie niskiej emisji przyznaje ciepłu systemowemu w Ropczycach klasę A z opisem znak „NE” (NIE EMITUJĘ lub też NO EMISSION). Jest to możliwe dzięki prowadzeniu w kotłowni PEC Ropczyce procesu spalania węgla pod pełną kontrolą z zastosowaniem pełniej automatyki pozwalającej na maksymalną redukcję zanieczyszczeń. W porównaniu do pierwszej certyfikacji, która miała miejsce 5 lat temu, znacznemu obniżeniu uległa emisja pyłów zawieszonych (TSP) i benzo(a)pirenu.

Po szczegółowej analizie emisji wybranych substancji w spalinach stwierdzono, że Ciepło Systemowe dostarczane przez PEC Ropczyce charakteryzuje się również zdecydowanie mniejszymi wskaźnikami ogólnej emisji w porównaniu z lokalnymi kotłowniami węglowymi. Są one prawie 55 razy mniejsze jeśli chodzi o pyły zawieszone (TSP) w porównaniu do indywidualnego kotła węglowego i dodatkowo emisja ta występuje na bezpiecznej wysokości. W przypadku rakotwórczego benzo(a)pirenu emisja ta praktycznie nie występuje – znak „NE”.

Wszystkie budynki zasilane ciepłem systemowym dostarczanym przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w Ropczycach Sp. z o.o. są neutralne w zakresie niskiej emisji, gdyż budynki te nie emitują zanieczyszczeń. Zgodnie z procedurą certyfikacji nabywają one w porozumieniu z jednostką certyfikującą prawo do posługiwania się kopią certyfikatów PreQurs przyznanych PEC w Ropczycach oraz prawo do zewnętrznego oznakowania budynków znakiem typu „NO SMOG”. Budynek oznaczony zewnętrznym znakiem NO SMOG informuje najbliższe otoczenie o jego neutralności w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, gdyż jest zasilany ciepłem systemowym wytwarzanym przez PEC.

 

Podstawowe pojęcia

Systemy i budynki referencyjne. Certyfikaty wystawione przez ICEB są dokumentami zaświadczającymi ile razy dany sposób ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej ma mniejszą emisję zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z referencyjnym (bazowym) budynkiem wyposażonym w średnioważoną statystyczną kotłownię węglową. Liczby na certyfikatach oznaczają krotność redukcji emisji wybranych zanieczyszczeń do powietrza w porównaniu z obiektem zasilanym z lokalnej kotłowni węglowej.

Niska emisja – wszelkie źródła emisji znajdujące się na wysokości nie większej niż 40 m. Przeważnie jednak znajdują się one na pułapie do 10-20 metrów, nie objęte regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła te emitują niebezpieczne substancje, a zwłaszcza pyły zawieszone i bezno(a)piren, do otoczenia w wyniku nieefektywnego spalania paliw w indywidualnych kotłach. Emisja tych zanieczyszczeń w negatywny i bezpośredni sposób wpływa na otoczenie.

Wysoka emisja – wszelkie źródła emisji, które, w świetle powyższego zapisu, nie stanowią niskiej emisji, a zwłaszcza te, które objęte są regulacjami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa ochrony środowiska. Źródła zaliczane do wysokiej emisji nie wpływają bezpośrednio negatywnie na otoczenie w strefie przebywania ludzi.

Zanieczyszczenia uwzględniane w procesie certyfikacji. W ramach procesu certyfikacji ocenie podlegają szkodliwe substancje emitowane do atmosfery: całkowity pył zawieszony (TSP), bezno(a)piren B(a)P, dwutlenek węgla CO2, tlenki siarki SO2/SOX, tlenki azotu NOX oraz tlenek węgla CO. W ramach certyfikatów redukcji niskiej emisji dla budynków ogrzewanych ciepłem systemowym analizowane będą zanieczyszczenia: TSP, B(a)P oraz CO2.

NOWE INWESTYCJE W PEC ROPCZYCE

KOGENERACJA c.d

W dniu 28 października 2022 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskai Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. w obecności Senatora RP Zdzisława Pupy oraz Prezesów WFOŚiGW w Rzeszowie podpisał aneksy do umów o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki inwestycji pn.: „Dostosowanie kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem modułów ORC”. NFOŚiGW reprezentował Pan Prezes Artur Michalski.
W podpisaniu aneksów miał również wziąć udział Burmistrz Ropczyc Pan Bolesław Bujak, jednak termin podpisania aneksów został uzgodniony z dwudniowym wyprzedzeniem i kolidował on
z ustalonym wcześniej terminem Sesji Rady Miejskiej. Nie mniej jednak PEC Ropczyce jest wdzięczny włodarzowi Miasta Ropczyce za akceptację działań Spółki inwestującej w nowe technologie służące jej Odbiorcom.

Wniosek o udzielenie dotacji i pożyczki, które dają łącznie 100% pokrycie finansowania inwestycji, złożony został w listopadzie 2019 r. w ramach nowego programu „Ciepłownictwo Powiatowe”, który przeznaczony był dla nieefektywnych systemów ciepłowniczych na pozyskanie środków na dostosowanie źródła ciepła do statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”. Konieczność aneksowania umowy na realizację ww. inwestycji wynikała ze znacznego wzrostu cen materiałów i usług. Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 10 582 920 zł brutto, w tym koszty kwalifikowalne wynoszą 8599000 zł, z czego dotacja stanowi 49,92 % i niskooprocentowana pożyczka stanowi 50,08 %.

Celem przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem modułów ORC” jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w module ORC do poziomu gwarantującego uzyskanie statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego dla systemu obsługiwanego przez PEC w Ropczycach Sp. z o.o. W tym celu planuje się rozbudowę istniejącej kotłowni węglowej z kotłami typu WR o jeden do maksimum dwóch modułów ORC pracujących równolegle, zasilane gorącą wodą podgrzaną (do temperatury umożliwiającej pracę modułów ORC) w kotłach WR. Łączna moc cieplna z modułów ORC wyniesie minimum 3,2 MWt ciepła pochodzącego z kogeneracji i 0,17 MWe energii elektrycznej netto. Projektowana inwestycja nie wyklucza w przyszłości zmiany paliwa jako źródła ciepła. Może to być kocioł biomasowy, kocioł na paliwa alternatywne itp.

Podpisanie umów na dofinasowanie ww. inwestycji i jej rozpoczęcie, a w konsekwencji uzyskanie w przyszłości statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego” pozwoliło na zrealizowanie projektu modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 pn.: „Rozbudowy istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych”, który to projekt został zakończony w miesiącu październiku 2022 roku. Wartość tego projektu wynosiła ok. 7 mln zł netto, dofinasowanie 85 % – 6, mln zł.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. składa serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Ropczyc Bolesławowi Bujak – reprezentantowi właścicieli Spółki – za otrzymane poparcie w działaniach inwestycyjnych Spółki. Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. składa również serdeczne podziękowania Panu Senatorowi Zdzisławowi Pupa za objęcie patronatu nad projektem „Dostosowania kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem modułów ORC”.

 

 

NOWE INWESTYCJE W PEC ROPCZYCE

KOGENERACJA

W dniu 15 października 2021 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. podpisał umowy o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki inwestycji pn.: „Dostosowanie kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem modułów ORC.” Wniosek o udzielenie dotacji i pożyczki, które dają łącznie 100% pokrycie finansowania inwestycji, złożony został w listopadzie 2019 r. w ramach nowego programu „Ciepłownictwo Powiatowe”, który przeznaczony był dla nieefektywnych systemów ciepłowniczych na pozyskanie środków na dostosowanie źródła ciepła do statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”. Wartość projektu wynosi około 4 mln zł netto, w tym dotacja 45% i niskooprocentowana pożyczka 55%.

Celem przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem modułów ORC” jest uzyskanie dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w module ORC do poziomu gwarantującego uzyskanie statusu Efektywnego Systemu Ciepłowniczego dla systemu obsługiwanego przez PEC w Ropczycach Sp. z o.o. W tym celu planuje się rozbudowę istniejącej kotłowni węglowej z kotłami typu WR o jeden do maksimum czterech modułów ORC pracujących równolegle, zasilane gorącą wodą podgrzaną (do temperatury umożliwiającej pracę modułów ORC) w kotłach WR. Łączna moc cieplna z modułów ORC wyniesie minimum 3 MWt ciepła pochodzącego z kogeneracji i 0,17 MWe energii elektrycznej netto.

Podpisanie umów na dofinasowanie ww. inwestycji i jej rozpoczęcie, a w konsekwencji uzyskanie statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego,” pozwoli z kolei na realizację projektu modernizacji sieci ciepłowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 pn.: „Rozbudowy istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych.” Wartość tego projektu to ok. 8 mln zł netto, dofinasowanie 85 % – 6,8 mln zł.  Planowana realizacja projektu: do października 2022 r. Warunkiem koniecznym do realizacji projektu w przebudowę sieci jest rozpoczęcie działań inwestycyjnych zmierzających do uzyskania statusu „efektywnego systemu ciepłowniczego”. Podpisanie umowy z NFOŚiGW czyni zadość tym wymaganiom.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. składa serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi Ropczyc Bolesławowi Bujak – reprezentantowi właścicieli Spółki  – za otrzymane poparcie w działaniach inwestycyjnych Spółki oraz Panu Senatorowi Zdzisławowi Pupa za objęcie patronatu nad projektem „Dostosowania kotłowni w Ropczycach do wymagań efektywnego systemu ciepłowniczego z wykorzystaniem modułów ORC.”

 

Rozpoczęcie inwestycji pn.:

„Rozbudowa istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych”

 

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 13 stycznia 2022 r. przekazano plac budowy firmie PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp.k. w Rzeszowie, która wspólnie z firmą TERMORES Sp. z o.o. Sp.k. w Rzeszowie jest generalnym Wykonawcą inwestycji pn.: „Rozbudowa istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych.” Prace związane z realizacją inwestycji rozpoczęte zostaną niezwłocznie, a ich zakończenie planowane jest w miesiącu październiku br. W pierwszej kolejności montowane będą węzły wymiennikowe w budynkach, a po zakończeniu sezonu grzewczego prowadzone będą prace przy przebudowie sieci ciepłowniczej.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do wszystkich Odbiorców ciepła o wyrozumiałość i cierpliwość podczas prowadzenia robót budowlanych.  Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby utrudnienia dla mieszkańców spowodowane pracami związanymi z realizacją przedmiotowej inwestycji były jak najmniejsze.

 

W dniu 21.01.2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana umowa na dofinansowanie powyższej inwestycji.

 

PODPISANIE UMOWY

      Z przyjemnością informujemy, że Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. w dniu 16 kwietnia 2021 roku podpisało warunkową umowę na realizację projektu pn.: „Rozbudowa istniejącego osiedlowego systemu ciepłowniczego wraz z budową, przebudową przyłączy i indywidualnych węzłów cieplnych” obejmującej swym zakresem budynki wielorodzinne należące do Spółdzielni Mieszkaniowej w Ropczycach, Spółdzielni Mieszkaniowej „Cukrownik”, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz inne obiekty użyteczności publicznej i prywatne zlokalizowane na tym osiedlu. Wyłonionym w ramach przetargu Wykonawcą zostało Konsorcjum:

PRESYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. – Lider Konsorcjum, ul. Zamkowa 2/6, 35-032 Rzeszów,

TERMORES Sp. z o.o. Sp. k. – Partner Konsorcjum, Al. Armii Krajowej 80, 35-307 Rzeszów.

Projekt będzie realizowany w formule „zaprojektuj i buduj” i przewiduje on likwidację dwóch wymiennikowni grupowych przy ul. A. Krajowej 1B i przy ul. Piłsudskiego 22A w Ropczycach oraz budowę czterdziestu nowych, indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach na terenie osiedla Św. Barbary. Ponadto, projekt zakłada budowę nowoczesnej dwuprzewodowej sieci preizolowanej wysoko parametrowej, mającą zastąpić istniejącą wyeksploatowaną sieć kanałową czteroprzewodową. Zasadniczymi korzyściami płynącymi z inwestycji będzie: zmniejszenie awaryjności systemu ciepłowniczego, zmniejszenie strat wody i ciepła, zmniejszenie ilości przerw w dostawie mediów, podniesienie komfortu użytkowania systemu ciepłowniczego, zapewnienie wieloletniej eksploatacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy minimalnym oddziaływaniu na środowisko i otoczenie.

Wykonawca w ramach podpisanej umowy w pierwszym etapie ma za zadanie wykonać projekt budowlany oraz uzyskać pozwolenie na budowę. Jest to warunek konieczny na podpisanie umowy na dofinasowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego z Urzędem Marszałkowskim. Projekt będzie finansowany: w 85 % ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i w 15 % ze środków PEC Ropczyce. Wartość inwestycji wynosi ok. 7 mln zł. netto.

ROPCZYCKIE LEKCJE CIEPŁA

 

Kontynuując edukację ekologiczną naszych najmłodszych mieszkańców Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach w miesiącu grudniu 2019 roku odwiedził

Szkołę Podstawową Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach oraz Przedszkole i żłobek „Wesołek” w Ropczycach, żeby przeprowadzić z dziećmi „Lekcje Ciepła”.

Jak oszczędzać ciepło i dbać o powietrze uczył dzieci Czerwony Kapturek wraz ze swoim przyjacielem, kotem Kluchą. Dzieci wysłuchały ciekawych przygód Kapturka przedstawionych w kolorowych książeczkach, czytanych przez Prezesa Zarządu PEC Ropczyce. Bohaterowie opowiadania wyjaśnili dzieciom, co to jest smog, skąd się bierze i jak bardzo zły wpływ ma on na nasze samopoczucie oraz zdrowie. Podpowiedzieli również, jak powinno wyglądać nowoczesne ogrzewanie domów mieszkalnych oraz budynków użytkowych. Spróbowali uświadomić też, dlaczego nie warto ogrzewać domów piecami węglowymi oraz jakie niebezpieczeństwo to za sobą niesie.

Na zakończenie „Lekcji Ciepła” dzieci otrzymały słodką niespodziankę, a także kredki i kolorowanki.

NAGRODA DLA ,,LEKCJI CIEPŁA”

 

 

Projekt edukacyjny „Lekcje Ciepła”, realizowany w Ropczycach przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przy współpracy Gminy Ropczyce, otrzymał srebrną nagrodę w kategorii działań edukacyjnych w konkursie Power of Content Marketing Awards 2019. Jury doceniło „wkomponowanie problemu w świat bajki” oraz jakość przedstawionych materiałów jako narzędzia content marketingu (marketingu treści). Projekt był finalistą konkursu organizowanego przez Komisję Europejską – European Sustainable Energy Week – w kategorii działań skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu promowanie świadomości ekologicznej.

Aby zainteresować dzieci i młodzież tematyką ciepła systemowego PEC Ropczyce dostarczyło do ropczyckich szkół i przedszkoli scenariusze lekcyjne, które wyjaśniają czym jest ciepło systemowe.

Nowa stacja odpylania spalin

w ciepłowni PEC Ropczyce

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o.  realizując strategię rozwoju Spółki, rozpoczęło w 2018 roku budowę stacji odpylania kotła WR-10 o mocy 8 MW celem dostosowania ciepłowni do obowiązujących norm środowiskowych w zakresie emisji pyłu i gazów. Inwestycja ta została zakończona i oddana do użytkowania na początku 2019 roku po wcześniejszych badaniach potwierdzających wysoką skuteczność układu odpylania.

Całkowity koszt budowy stacji odpylania spalin wyniósł ok. 0,5 mln PLN. Przedsięwzięcie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki, z uwagi na brak jakiegokolwiek programu pomocowego dedykowanego na tego typu przedsięwzięcia.

            W chwili obecnej ciepłownia spełnia wszystkie wymagane przepisami normy środowiskowe do 2030 roku (dyrektywa MCP) i przygotowana jest do sprostania wymaganiom środowiskowym stawianym takim źródłom po 2030 przy niewielkim nakładzie środków finansowych, co będzie miało przełożenie na stabilizację cen ciepła dla naszych Odbiorców w przyszłości.

PEC Ropczyce systematycznie prowadzi kontrolę odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza. W przeprowadzonych badaniach na przestrzeni ostatnich lat nie stwierdzono przekroczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Potwierdza to tezę, że firmy produkujące ciepło i przestrzegające jednocześnie surowych norm ochrony środowiska emitują mniej zanieczyszczeń niż indywidulane piece, potwierdzeniem czego jest otrzymany przez firmę certyfikat.

W najbliższym czasie PEC Ropczyce będzie chciał umieścić na wszystkich obiektach zaopatrywanych w ciepło systemowe z PEC Ropczyce naklejkę „Budynek bez smogu”.

 

Liczymy na współpracę naszych Odbiorców, aby poczuli się dumni, że ich budynki nie powodują smogu w Ropczycach. Tym samym będą oni mieli prawo stawiać podobne wymagania swoim sąsiadom, aby nie zatruwali środowiska, jeśli są „producentami smogu”, w którym wspólnie koegzystują.  Analiza danych z zamontowanych czujników jakości powietrza w Ropczycach pokazuje dobitnie, że aby osiągnąć „czyste powietrze” w Ropczycach musimy wszyscy podnieść swoja świadomość i dbać o środowisko. Zamontowana stacja odpylania na pewno przyniesie ten efekt.

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

Skażone powietrze jest niebezpieczne!

Chcemy oddychać i żyć bezpiecznie!

W zdrowych Ropczycach i w mieście czystym!

To jest zadaniem oczywistym!

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. było jednym ze sponsorów Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego, który odbył się w dniu 28 listopada 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach. W tym roku hasło konkursu ekologicznego brzmiało: „Ratujmy się przed smogiem – robimy skok na smog”. W konkursie wzięło udział 11 szkół z terenu gminy Ropczyce. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą z zakresu walki ze smogiem i sposobów jego powstawania. Gratulujemy pomysłu!

                 

Lekcje ciepła

Aby zainteresować dzieci i młodzież tematyką ciepła systemowego PEC Ropczyce dostarczyło do ropczyckich szkół i przedszkoli scenariusze lekcyjne, które wyjaśniają czym jest ciepło systemowe. Dzięki temu dzieci i młodzież dowiadują się, że ciepło systemowe to energia cieplna wytwarzana w profesjonalnych, dużych ciepłowniach, takich jak ciepłownia PEC Ropczyce przy ul. Przemysłowej, gdzie węgiel spalany jest w sposób maksymalnie efektywny, zapewniający redukcję szkodliwych i rakotwórczych substancji, a proces produkcji jest stale kontrolowany.

Lekcje ciepła systemowego mają za zadanie przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z bezpiecznym dla środowiska wytwarzaniem energii cieplnej. Uczniowie poznają, dlaczego duże ciepłownie są bezpieczne dla środowiska, wygodne i bezpieczne dla użytkowników, a indywidualne piece, również przecież opalane węglem, najczęściej już nie.

PEC Ropczyce dostarczył scenariusze lekcyjne dla klas 1-3 oraz 4-5 do wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Ropczyce. Scenariusze te zostały opracowane przez profesjonalnych dydaktyków w ramach programu promocji ciepła systemowego, prowadzonego pod auspicjami Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Oprócz scenariuszy lekcyjnych PEC Ropczyce dostarczył do ropczyckich przedszkoli na terenie całej Gminy czteroczęściowe komplety bajek o Czerwonym Kapturku walczącym ze smogiem, uczącym również jak oszczędzać ciepło, jak powstaje ciepło dziś , a jak dawniej. Liczymy , ze przeprowadzona edukacja najmłodszego pokolenia obywateli naszej Gminy przyniesie efekt w postaci wyższej świadomości ich samych, jak i ich rodziców i nam wszystkim pozwoli oddychać powietrzem wolnym od smogu.

Zapraszamy szkoły i przedszkola do nadsyłania sprawozdań i raportów ze zdjęciami z przeprowadzonych  zajęć „lekcji ciepła”, które chętnie umieścimy na naszej stronie internetowej.

VIDEO

UWAGA !!!

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. informuje, że w miejskim systemie ciepłowniczym woda sieciowa jest barwiona substancją „URANINA CO”. Barwienie wody w sieci ciepłowniczej ma na celu wykrycie nieszczelności rurociągów, armatury oraz wymienników ciepła i jest powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Jest to jedyny sposób na szybkie wykrycie nieszczelności i zlokalizowanie źródła awarii.

W związku z powyższym istnieje możliwość pojawienia się zabarwionej wody (w kolorze zielonym fluorescencyjnym) w środowisku naturalnym, na ulicach, w studzienkach kanalizacyjnych, itp.  W przypadku nieszczelności wymienników ciepła, zabarwiona woda sieciowa może przedostać się do wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w lokalach Odbiorców.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z prośbą do administratorów nieruchomości, właścicieli węzłów cieplnych i odbiorców ciepła o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących miejsc, w których zostanie zauważona woda o jaskrawym, zielonym kolorze. Prosimy o kontakt telefoniczny z Pogotowiem Ciepłowniczym (całodobowo) tel. nr 17 22 18 534 lub osobisty w siedzibie PEC ul.Piłsudskiego 22a, od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Jednocześnie informujemy, że substancja „URANINA CO” wykorzystywana do barwienia wody sieciowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i nie jest szkodliwa dla środowiska naturalnego. Posiada ona Atest Higieniczny wydany przez Zakład Higieny Środowiska znak: HK/W/0184/01/2015 i jest powszechnie stosowana do wykrywania nieszczelności w sieciach ciepłowniczych w Polsce.

NAGRODA DLA ,,LEKCJI CIEPŁA”

 

 

Projekt edukacyjny „Lekcje Ciepła”, realizowany w Ropczycach przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przy współpracy Gminy Ropczyce, otrzymał srebrną nagrodę w kategorii działań edukacyjnych w konkursie Power of Content Marketing Awards 2019. Jury doceniło „wkomponowanie problemu w świat bajki” oraz jakość przedstawionych materiałów jako narzędzia content marketingu (marketingu treści). Projekt był finalistą konkursu organizowanego przez Komisję Europejską – European Sustainable Energy Week – w kategorii działań skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu promowanie świadomości ekologicznej.

Aby zainteresować dzieci i młodzież tematyką ciepła systemowego PEC Ropczyce dostarczyło do ropczyckich szkół i przedszkoli scenariusze lekcyjne, które wyjaśniają czym jest ciepło systemowe.

Lekcje Ciepła w finale dwóch konkursów

Z dumą informujemy, że projekt edukacyjny „Lekcje Ciepła” jest finalistą konkursu organizowanego przez Komisję Europejską – European Sustainable Energy Week – w kategorii działań skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu promowanie świadomości ekologicznej. Konkurs rostrzygnięty zostanie w czerwcu 2019.

Ponieważ jedną z nagród przyznaje także publiczność, zachęcamy do głosowania na stronie: https://eusew.eu/awards-public-vote. Projekt można znaleźć pod nazwą „Lessons of heat”. Wygrajmy to!

Niemniej dumni jesteśmy z faktu, że „Lekcje Ciepła” znalazły się w gronie finalistów konkursu Power of Content Marketing, kategorii Content Marketing – Edukacja. Jest to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska od 2008 roku. Jego celem jest upowszechnianie wysokich standardów w tworzeniu polskich projektów content marketingowych poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich. Tutaj rozstrzygnięcia zapadną już pod koniec maja. Prosimy trzymać kciuki!

W dniu 23.01.2018 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyło się spotkanie, na którym Prezes naszego przedsiębiorstwa Zdzisław Duliban odebrał z rąk dra inż. Adolfa Mirowskiego Certyfikat potwierdzający redukcję i krotność obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza ciepła systemowego dostarczanego przez PEC w Ropczycach. Obecni na spotkaniu przedstawiciele naszych głównych odbiorców ciepła systemowego otrzymali także certyfikaty wraz z tabliczkami informującymi, że ich obiekty nie emitują zanieczyszczeń do powietrza.  

VIDEO