NAGRODA DLA ,,LEKCJI CIEPŁA”

 

 

Projekt edukacyjny „Lekcje Ciepła”, realizowany w Ropczycach przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przy współpracy Gminy Ropczyce, otrzymał srebrną nagrodę w kategorii działań edukacyjnych w konkursie Power of Content Marketing Awards 2019. Jury doceniło „wkomponowanie problemu w świat bajki” oraz jakość przedstawionych materiałów jako narzędzia content marketingu (marketingu treści). Projekt był finalistą konkursu organizowanego przez Komisję Europejską – European Sustainable Energy Week – w kategorii działań skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu promowanie świadomości ekologicznej.

Aby zainteresować dzieci i młodzież tematyką ciepła systemowego PEC Ropczyce dostarczyło do ropczyckich szkół i przedszkoli scenariusze lekcyjne, które wyjaśniają czym jest ciepło systemowe.

Lekcje Ciepła w finale dwóch konkursów

Z dumą informujemy, że projekt edukacyjny „Lekcje Ciepła” jest finalistą konkursu organizowanego przez Komisję Europejską – European Sustainable Energy Week – w kategorii działań skierowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu promowanie świadomości ekologicznej. Konkurs rostrzygnięty zostanie w czerwcu 2019.

Ponieważ jedną z nagród przyznaje także publiczność, zachęcamy do głosowania na stronie: https://eusew.eu/awards-public-vote. Projekt można znaleźć pod nazwą „Lessons of heat”. Wygrajmy to!

Niemniej dumni jesteśmy z faktu, że „Lekcje Ciepła” znalazły się w gronie finalistów konkursu Power of Content Marketing, kategorii Content Marketing – Edukacja. Jest to konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska od 2008 roku. Jego celem jest upowszechnianie wysokich standardów w tworzeniu polskich projektów content marketingowych poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich. Tutaj rozstrzygnięcia zapadną już pod koniec maja. Prosimy trzymać kciuki!

Nowa stacja odpylania spalin

w ciepłowni PEC Ropczyce

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o.  realizując strategię rozwoju Spółki, rozpoczęło w 2018 roku budowę stacji odpylania kotła WR-10 o mocy 8 MW celem dostosowania ciepłowni do obowiązujących norm środowiskowych w zakresie emisji pyłu i gazów. Inwestycja ta została zakończona i oddana do użytkowania na początku 2019 roku po wcześniejszych badaniach potwierdzających wysoką skuteczność układu odpylania.

Całkowity koszt budowy stacji odpylania spalin wyniósł ok. 0,5 mln PLN. Przedsięwzięcie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych Spółki, z uwagi na brak jakiegokolwiek programu pomocowego dedykowanego na tego typu przedsięwzięcia.

            W chwili obecnej ciepłownia spełnia wszystkie wymagane przepisami normy środowiskowe do 2030 roku (dyrektywa MCP) i przygotowana jest do sprostania wymaganiom środowiskowym stawianym takim źródłom po 2030 przy niewielkim nakładzie środków finansowych, co będzie miało przełożenie na stabilizację cen ciepła dla naszych Odbiorców w przyszłości.

PEC Ropczyce systematycznie prowadzi kontrolę odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza. W przeprowadzonych badaniach na przestrzeni ostatnich lat nie stwierdzono przekroczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Potwierdza to tezę, że firmy produkujące ciepło i przestrzegające jednocześnie surowych norm ochrony środowiska emitują mniej zanieczyszczeń niż indywidulane piece, potwierdzeniem czego jest otrzymany przez firmę certyfikat.

W najbliższym czasie PEC Ropczyce będzie chciał umieścić na wszystkich obiektach zaopatrywanych w ciepło systemowe z PEC Ropczyce naklejkę „Budynek bez smogu”.

 

Liczymy na współpracę naszych Odbiorców, aby poczuli się dumni, że ich budynki nie powodują smogu w Ropczycach. Tym samym będą oni mieli prawo stawiać podobne wymagania swoim sąsiadom, aby nie zatruwali środowiska, jeśli są „producentami smogu”, w którym wspólnie koegzystują.  Analiza danych z zamontowanych czujników jakości powietrza w Ropczycach pokazuje dobitnie, że aby osiągnąć „czyste powietrze” w Ropczycach musimy wszyscy podnieść swoja świadomość i dbać o środowisko. Zamontowana stacja odpylania na pewno przyniesie ten efekt.

Program „Czyste powietrze”- wznowienie naboru wniosków

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wznowił od dnia 21 stycznia 2019 r. nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub – w przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną – w formie papierowej.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)

Za pośrednictwem programu można ubiegać się o dofinansowanie przyłącza ciepła systemowego dostarczanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o. o. ,  a także zakup węzła cieplnego w przypadku przyłączenia do sieci wysokich parametrów.

Zasięg naszej sieci można zobaczyć na naszej stronie w zakładce Znajdź i przyłącz się

Wszelkie informacje o programie na stronie Funduszu Ochrony Srodowiska – link poniżej.

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/o-programie

Zmiany w programie priorytetowym czyste powietrze

Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny

Skażone powietrze jest niebezpieczne!

Chcemy oddychać i żyć bezpiecznie!

W zdrowych Ropczycach i w mieście czystym!

To jest zadaniem oczywistym!

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. było jednym ze sponsorów Międzyszkolnego Konkursu Ekologicznego, który odbył się w dniu 28 listopada 2018 roku w Zespole Szkół nr 3 w Ropczycach. W tym roku hasło konkursu ekologicznego brzmiało: „Ratujmy się przed smogiem – robimy skok na smog”. W konkursie wzięło udział 11 szkół z terenu gminy Ropczyce. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą z zakresu walki ze smogiem i sposobów jego powstawania. Gratulujemy pomysłu!

                 

Lekcje ciepła

Aby zainteresować dzieci i młodzież tematyką ciepła systemowego PEC Ropczyce dostarczyło do ropczyckich szkół i przedszkoli scenariusze lekcyjne, które wyjaśniają czym jest ciepło systemowe. Dzięki temu dzieci i młodzież dowiadują się, że ciepło systemowe to energia cieplna wytwarzana w profesjonalnych, dużych ciepłowniach, takich jak ciepłownia PEC Ropczyce przy ul. Przemysłowej, gdzie węgiel spalany jest w sposób maksymalnie efektywny, zapewniający redukcję szkodliwych i rakotwórczych substancji, a proces produkcji jest stale kontrolowany.

Lekcje ciepła systemowego mają za zadanie przybliżyć dzieciom zagadnienia związane z bezpiecznym dla środowiska wytwarzaniem energii cieplnej. Uczniowie poznają, dlaczego duże ciepłownie są bezpieczne dla środowiska, wygodne i bezpieczne dla użytkowników, a indywidualne piece, również przecież opalane węglem, najczęściej już nie.

PEC Ropczyce dostarczył scenariusze lekcyjne dla klas 1-3 oraz 4-5 do wszystkich szkół podstawowych na terenie Gminy Ropczyce. Scenariusze te zostały opracowane przez profesjonalnych dydaktyków w ramach programu promocji ciepła systemowego, prowadzonego pod auspicjami Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Oprócz scenariuszy lekcyjnych PEC Ropczyce dostarczył do ropczyckich przedszkoli na terenie całej Gminy czteroczęściowe komplety bajek o Czerwonym Kapturku walczącym ze smogiem, uczącym również jak oszczędzać ciepło, jak powstaje ciepło dziś , a jak dawniej. Liczymy , ze przeprowadzona edukacja najmłodszego pokolenia obywateli naszej Gminy przyniesie efekt w postaci wyższej świadomości ich samych, jak i ich rodziców i nam wszystkim pozwoli oddychać powietrzem wolnym od smogu.

Zapraszamy szkoły i przedszkola do nadsyłania sprawozdań i raportów ze zdjęciami z przeprowadzonych  zajęć „lekcji ciepła”, które chętnie umieścimy na naszej stronie internetowej.

Program „Czyste powietrze”

Celem programu jest ochrona powietrza i poprawa jego jakości. W programie tym na termomodernizację oraz finansowanie źródeł ciepła przewidziano wydatki w wysokości 103,0 mld zł, a łączny koszt inwestycji wyniesie 132,8 mld zł (suma budżetu programu i wkładu własnego beneficjentów).

Podstawowym celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego poprzez gruntowną termomodernizację i wymianę palenisk. Rządowy program, w przypadku już istniejących domów jednorodzinnych, przewiduje głównie finansowanie wymiany źródeł ciepła starej generacji opalanych węglem na: przyłączenie się do sieci ciepła systemowego i zakup węzłów cieplnych (jeśli to możliwe technicznie i ekonomicznie), na zakup kotłów na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych, kondensacyjnych bądź pomp ciepła. Dodatkowo, aby poprawić efektywność energetyczną budynków, przewidziane jest dofinansowanie na termoizolację budynków jednorodzinnych. Zakres przedsięwzięcia może również obejmować docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast osoby, które dopiero budują domy, mogą liczyć na dofinansowanie przyłączenia do ciepła systemowego poprzez zakup i montaż węzłów cieplnych, w następnej kolejności kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów gazowych kondensacyjnych czy pomp ciepła.

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Ropczyc sprawia, że pojawiają się sygnały od mieszkańców innych rejonów naszego miasta o chęci korzystania z ciepła systemowego, przy czym jest to dobry moment na poczynienie tego typu inwestycji i sfinansowanie jej z udziałem programu „Czyste powietrze”. Wszędzie tam, gdzie w pobliżu istnieje już infrastruktura ciepłownicza podłączenie nowych odbiorców jest możliwe. Możliwość taką mają mieszkańcy Osiedla Północ, którzy również w okresie letnim mogliby korzystać z ciepła na potrzeby cieplej wody oraz mieszkańcy domów jednorodzinnych przy ul. Piłsudskiego. Dla poprawy jakości powietrza pożądane byłoby doprowadzenie ciepła systemowego również w inne rejony, gdzie obecnie brak jest infrastruktury ciepłowniczej tj. rejon stadionu sportowego i ulicy Mickiewicza, ulicy 3-go Maja i innych.

Kto i kiedy może skorzystać z programu „Czyste powietrze”

Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami budynku. Ponadto dofinansowaniem mogą być objęte zarówno domy już istniejące, jak i nowo budowane. Ministerstwo Środowiska przewiduje, że w ramach programu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 3 mln domów jednorodzinnych.

Osoby zainteresowane dofinansowaniem w ramach programu „Czyste powietrze” będą mogły składać wnioski w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska (link do strony internetowej:

https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/programy/programy-wspolne/czyste-powietrze/788-ogloszenie-o-naborze  oraz Banku Ochrony Środowiska.

Natomiast informacja o naborze wraz ze wzorami wniosków są dostępne się na stronie NFOŚiGW (link do strony internetowej:

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ogloszenie-o-naborze

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW

W dniu 23.01.2018 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ropczycach odbyło się spotkanie, na którym Prezes naszego przedsiębiorstwa Zdzisław Duliban odebrał z rąk dra inż. Adolfa Mirowskiego Certyfikat potwierdzający redukcję i krotność obniżenia emisji zanieczyszczeń do powietrza ciepła systemowego dostarczanego przez PEC w Ropczycach. Obecni na spotkaniu przedstawiciele naszych głównych odbiorców ciepła systemowego otrzymali także certyfikaty wraz z tabliczkami informującymi, że ich obiekty nie emitują zanieczyszczeń do powietrza.  

VIDEO